Referat fra skolebestyrelsesmøde

Dato: 19. januar 2022


Indkaldt: Gitte Loftager, Pia Møller Nielsen (afbud), Kirsten Irene Klynge, Sanne B Mejdahl, Loriann Mikjær Gaardhøje, Lone Pindtofte Kristensen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Jesper Kristensen (afbud), Jonna Albertsen

Teamleder, Rasmus O. Andersen, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.
Afbud: Pia, Jesper

1. Nytårstaffel – spisning og hyggeligt samvær

2. Orientering vedr. skolens drift, vi starter med en lille rundvisning v/Rasmus.

  • Budget - Gitte orienterer kort om 2021 budgets afslutning. I forhold til 2022 så afhænger det meget af antallet af visitationer.
  • Sygefravær - Det er en del langtidsfravær, særligt på afd. Storå. 
  • Human House - Kortlægningsprocessen af det psykiske arbejdsmiljø er netop afsluttet. Styregruppe har fået en tilbagemelding af Human House. Personalet bliver informeret på møder i den kommende tid. 
  • Medicinhåndtering - Det kommer i ny praksis i forhold til journalisering af uddeling af medicin. Generelt kommer der fokus på medicinhåndteringen og retningslinjerne på skolen.
  • Vederlagsfri fysioterapi - Den vederlagsfri fysioterapi skal overgå fra privat praksis til kommunalt regi. Der kommer en overgangsordning indtil 1. april 2022. Vælges den private ordning kan det ikke forgå på skolen.
  • Fælles Pædagogisk Fundament - Et bredt kommunalt pædagogisk udgangspunkt for hele børne/unge-området. Gitte orienterer overordnet for grundlaget.

3. Orientering vedr. nyansættelser og afgang

  • Ny teamleder – proces er i gang.
  • Barselsvikar for ergoterapeut - vikariat bliver slået op.
  • Opsigelse i prøvetiden fra pædagog.

4. Covid-19 – orientering om hverdagen på skolen med Covid-19 restriktioner. - Ledelsen bruger rigtig meget tid på Corona opgaver. Der bliver skrevet meget ud, der arbejdes fra skolens side med at målrette kommunikationen. 

5. Klasseinddeling og klassesammensætning tilbagemelding fra forældre. - På Storå er der blevet arbejdet med en anden både at lave klasser på, hvor der er et øget fokus på årgange. Vibeke orienterer. Punktet bliver drøftet. 

6. Beskrivelse af Bestyrelsesarbejdet – herunder samarbejdet på tværs. - Emnet drøftes bredt.

7. Forældreklub/trivselsråd - hvordan vi som forældre kan støtte op om skolen og de fællesskaber vores børn har ind i skolen. - Punktet drøftes videre på næste møde.

8. Drøftelse af karaktergivning i specialskoleregi - Punktet drøftes videre på næste møde.

9. Eventuelt - First Agenda er et nyt IT-værktøj, som skal bruges til bestyrelsesarbejdet fremadrettet.

Kommende møder: 
Onsdag d. 9. marts 2022
Onsdag d. 20. april 2022
Onsdag d. 1. juni 2022

P-plads for kommende punkter:
• Principper for skole-hjemsamarbejde, forældresamarbejde og kommunikation
• Klubben til de ældste elever om aftenen, hvad har vi og kan det udvides til alle afdelinger, kan man arbejde med frivillige forældre?
• Den gode historie/fortælling om skolens hverdag – hvordan?
• Årshjul