Undervisning

Skolefag

De tre trin er opdelt i mindre klasser fx 1-9 elever. Der er både lærere og pædagoger i de forskellige undervisningssituationer.
Udover de alm. skolefag har eleverne livsduelighed på skemaet, der rummer alt fra alm. ADL-træning (træning af daglige situationer) til diagnoseforståelse og selvforståelse med henblik på at udvikle en hensigtsmæssig ageren i verden.

Valgfag

De valgfag, som udskolingen på Ellebæk tilbyder, er udviklet særligt til eleverne på Ellebæk.

Vurderingen er, at de obligatoriske valgfags faglige indhold og prøveformer ikke er meningsbærende for elever visiteret til et vidtgående specialpædagogisk tilbud lig Specialkompetence Holstebro.

Særlige tilbud

Grundlæggende betragter vi struktur og forudsigelighed som helt fundamentalt i arbejdet med at tilrettelægge en god skoledag for vores elever.

Vi tænker generelt undervisningsmuligheder meget bredt og benytter såvel vores diagnoseforståelse som mange læringsstrategier og kreative tilgange, når relevant undervisning for den enkelte og elevgruppen skal tilrettelægges.

Mange børn med autismevanskeligheder har særlige styrker på det visuelle område, og der benyttes derfor en udstrakt grad af visualisering i dagligdagen. Visualiseringen tilpasses som alt andet den enkelte elev. Vi inddrager den enkelte elev i processerne med at få sat relevante mål, så vi sammen fremmer motivation og meningsfuldhed.