Undervisning

Skolefag

De tre trin er opdelt i mindre klasser fx 1-9 elever. Der er både lærere og pædagoger i de forskellige undervisningssituationer.
Udover de alm. skolefag har eleverne livsduelighed på skemaet, der rummer alt fra alm. ADL-træning (træning af daglige situationer) til diagnoseforståelse og selvforståelse med henblik på at udvikle en hensigtsmæssig ageren i verden.

Fælles forståelse

Skolen arrangerer temaaftner for forældre og andre voksne pårørende, som kan have glæde af større kendskab til autismeområdet. Temaaftenerne indeholder temaer om sansesystemet, diagnoseforståelse, konfliktforståelse og konkrete værktøjer til brug for at strukturere en dagligdag for målgruppen.

Vi finder det væsentligt med en fælles forståelse af begreber og metoder, og temaaftenerne er et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem skole og hjem. 
På temaaftenerne er der også plads til drøftelser forældrene imellem, og der er således mulighed for at drøfte egne problemstillinger med andre forældre og opbygge netværk og få sparring ad den vej.

Særlige tilbud

Grundlæggende betragter vi struktur og forudsigelighed som helt fundamentalt i arbejdet med at tilrettelægge en god skoledag for vores elever.

Vi tænker generelt undervisningsmuligheder meget bredt og benytter såvel vores diagnoseforståelse som mange læringsstrategier og kreative tilgange, når relevant undervisning for den enkelte og elevgruppen skal tilrettelægges. 

Mange børn med autismevanskeligheder har særlige styrker på det visuelle område, og der benyttes derfor en udstrakt grad af visualiering i dagligdagen. Visualiseringen tilpasses som alt andet den enkelte elev. Vi inddrager den enkelte elev i processerne med at få sat relevante mål, så vi sammen fremmer motivation og meningsfuldhed.