Skolebestyrelsesmøde august 2019

Referat fra onsdag d. 28. august 2019 kl. 18.00 – På Ellebæk.
Deltagere: Vibeke Jeppesen, Martin Madsen, Jonna Albertsen, Rasmus O. Andersen, Michael Brun, Britta Mannick Laursen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge, Sanne Brühl Mejdahl.
Teamleder, Anita Lykke Hansen, er inviteret til at deltage på mødet uden stemmeret.
Fravær: Pia Møller Nielsen.

Referat

Anita gav skolebestyrelsen en spændende rundvisning på Afdeling Ellebæk.

Ansættelser på Afdeling Ellebæk: Der har været 42 fine ansøgninger og der er blevet ansat 1 lærer i en fast stilling.

Fortsat drøftelse. Se note nedenfor.

Skolebestyrelsen havde en god drøftelse af principper for samarbejde mellem skole/hjem – dels ud fra det foreliggende materiale og dels ud fra skolebestyrelsesmedlemmernes input, hvor flere havde været ude at finde relevant og spændende inspiration fra andre skolers principper.

Sanne og Britta laver et oplæg til skolebestyrelsen til et af de kommende møder, hvorefter skolebestyrelsens udspil til principper sendes i en form for høring i personalegruppen (læs
MED). Selve processen vægtes højt af skolebestyrelsen.

Drøftelse i forhold til indsatsområderne:

  • Implementere Alle i mål
  • Udvikle arbejdet med Livsduelighed
  • Udvikle anvendelige trivselsmålinger

Punktet blev formelt set udsat til et kommende møde, men skolebestyrelsen havde en generel snak om skolepolitik i Holstebro Kommune, og en statusdrøftelse over Specialkompetence Holstebros rolle/ placering. 

Der blev orienteret om overflytninger af overtalligt personale, indskrænkelse i friheden til at lave faste ansættelser mv. Desuden blev orienteret om ny visitationsproces, som fremover vil regulere optaget til skolens afdelinger. 
Hele skolens personale tager på internat 15.-16. november, hvor hovedtemaet er kommunikation og livsduelighed.

Der laves et elev-forældre arrangement til indvielse af Ellebæk, og eventuelt forvaltningen / politikere fredag den 20. september.
Samme dag som hele skolens personale tager på en rundtur på alle tre afdelinger.

Skolebestyrelsesmødet i september aflyses på baggrund af opfordring fra skolebestyrelsen. Næste møde er således d. 6. november.

6. november, 11. december, 29. januar, 26. februar, 22. april, 10. juni. (skriv på Intra forud for møderne) Fælles forældremøde 24.3.2020.

Arbejdsnotater, princip for samarbejde mellem skole og hjem.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i det eksisterende princip for ekstern kommunikation samt publikationer i tilknytning til indførelse af Aula.

Skolebestyrelsen drøftede det overordnede indhold af princip for samarbejde mellem skole og hjem. Følgende punkter var alle forslag til indhold:

  • Værdimarkering af vigtigheden af et godt samarbejde.
  • Forældrene kender barnet bedst.
  • Barnet i centrum i samarbejdsfladerne mellem skole, forældremyndighedsindehaver, delte familier, aflastning og bosteder – herunder adgang til og brug af aula.
  • Lovgrundlag for skolens holdning / krav til samarbejde med institutioner/bosteder.
  • Principper for brug af Aula skrives ind.
  • Ekstern kommunikation. Det hidtidige princip vedr. ekstern kommunikation indskrives i det nye.
  • Løbende forventningsafstemninger om dialogen / samtalens omfang mellem skole og hjem.

Punktet tages op næste gang til fortsat drøftelse. Skolebestyrelsen har stillet sig selv den opgave at tænke i og lede efter konkrete eksempler på formuleringer af principperne.
https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/skole-hjem-samarbejde