Skolebestyrelsesmøde juni 2019

Referat fra onsdag d. 19. juni 2019 kl. 18.00.
Deltagere: Pia Møller Nielsen, Vibeke Jeppesen, Martin Madsen, Jeppe Nørgaard Petersen, Rasmus Andersen, Michael Brun, Brita Mannick Laursen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge.
Fravær: Sanne Brühl Mejdahl.

Referat

Godkendt.

Skoleforvaltningen har udmeldt høringsperiode fra d. 14. juni til d. 13. august. Materiale tilgår.

Skolebestyrelsens ændringsforslag er skrevet ind i det nye forslag til en styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsen indsender endnu en rettelse omkring medarbejderrepræsentanter i
skolebestyrelsen, hvor der foreslås en fra hver afdeling.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i det eksisterende princip for ekstern kommunikation samt publikationer i tilknytning til indførelse af Aula.

Skolebestyrelsen drøftede det overordnede indhold af princip for samarbejde mellem skole og hjem. Følgende punkter var alle forslag til indhold:

 • Værdimarkering af vigtigheden af et godt samarbejde.
 • Forældrene kender barnet bedst.
 • Barnet i centrum i samarbejdsfladerne mellem skole, forældremyndighedsindehaver, delte familier, aflastning og bosteder – herunder adgang til og brug af aula.
 • Lovgrundlag for skolens holdning / krav til samarbejde med institutioner/bosteder.
 • Principper for brug af Aula skrives ind.
 • Ekstern kommunikation. Det hidtidige princip vedr. ekstern kommunikation indskrives i det nye.
 • Løbende forventningsafstemninger om dialogen / samtalens omfang mellem skole og hjem.

Punktet tages op næste gang til fortsat drøftelse. Skolebestyrelsen har stillet sig selv den opgave at tænke i og lede efter konkrete eksempler på formuleringer af principperne.

Godkendt – se bilag.

Generel orientering om ansættelser, og de tilhørende placeringer i afdelingerne. Det påtænkes at ansætte en sekretær med placering på Ellebæk.

Drøftelse i forhold til indsatsområderne:

 • Implementere Alle i mål
 • Udvikle arbejdet med Livsduelighed
 • Udvikle anvendelige trivselsmålinger

Martin orienterede om, hvor vi er i processen. Indsatsområderne blev godkendt, og bestyrelsen betonede vigtigheden af at kommunikere de særlige udfordringer, elever med særlige behov
har.

 • Orientering om skolens drift
 • Skolens legepladser er blevet opdateret og fornyet
 • Atriumgården på Nørreland laves til et udeområde med fokus på naturfag
 • Naturfagslokalet på Nørreland laves - som det sidste lokale - klar til undervisning
 • Der vil blive etableret en sti fra Sortestien og direkte til skolens indgang, så gående og cyklister ikke behøver at færdes så meget hvor busserne kører.
 • Sanserummet på afdeling Storå skal gentænkes og forandres
 • Den nationale trivselsmåling en gennemført blandt eleverne med en deltagelsesprocent på 70% (meget tilfredsstillende)

Kirsten og Gitte orienterede om forældrenetværksmødet. Der er ideer til forskellige forældrearrangementer.
Kort oplæg fra Gitte om forældre-mentorordning, som fortsat er et forældre-til-forældre tilbud på afdeling Ellebæk / Måbjerg.

Mødet 28. august holdes på Ellebæk.

28. august, 25. september, 6. november, 11. december, 29. januar, 26. februar, 22. april, 10. juni. (skriv på Intra forud for møderne) Fælles forældremøde 24.3.2020.

Udgangspunktet for skolens ansvar for tilsyn er beskrevet i Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden.

Bekendtgørelsen rummer en mulighed for, at elever i udskolingen kan forlade skolen i mellemtimer såvel planlagte som tilfældigt opståede. I denne forbindelse bekendtgøres det herved, at skoledagene principielt bør planlægges uden mellemtimer under generel hensyntagen til vore elevers særlige behov.

Skolens elever må således ikke ad egen drift i skoletiden forlade skolens område.
Skolens personale kan dog, hvor hensynet til det forsvarlige ikke taler imod, og hvor det er en del af en læringsaktivitet, lade enkelte elever færdes på egen hånd inden for en nærmere angivet geografisk og tidsmæssig ramme. Sidstnævnte forudsætter forældrenes skriftlige accept.

I forhold til ventetid på befordring, er princippet således, at skolen fører tilsyn indtil befordringen ankommer. Når eleverne er afleveret eller overdraget til chauffør, forældre eller tilsvarende, ophører skolens tilsynsforpligtelse. Hvis et barn ikke afhentes som aftalt undersøges sagen. Hvis det skønnes nødvendigt kontaktes de sociale myndigheder med henblik på at finde en løsning og bringe skolens tilsynsforpligtelse til ophør.

I skolens SFH er princippet ligeledes som ovenfor beskrevet. SFH har tilsynsforpligtelsen, og eleverne må ikke ad egen drift forlade SFH'en inden for den tid, det med forældre, værge eller lignende er aftalt, at eleven skal være i SFH.

Princippet er godkendt i skolebestyrelsen på møde d…