Skolebestyrelsesmøde maj 2019

Referat fra onsdag d. 8. maj 2019 kl. 18.00.
Deltagere: Pia Møller Nielsen, Sanne Brühl Mejdahl, Vibeke Jeppesen, Martin Madsen, Jeppe Nørgaard Petersen, Rasmus Andersen, Michael Brun, Brita Mannick Laursen.
Fravær: Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge.

Referat

Godkendt.

 • Skolen har haft besøg af Handicaprådet, som havde ønsket at se skolen. Godt møde med en god dialog.
 • Vibeke orienterede om førskole og opstarten for de kommende elever. Det har krævet ændringer af skemaer.
  Personalet har måttet løbe stærkt og har ydet en ekstra indsats, hvilket igen har givet et godt resultat.
 • Indskolingen på Måbjerg er som de første flyttet til Ellebæk.
  Stort og koncentreret arbejde for personalet for at blive klar.
  Det er blevet godt og alle er glade.
 • Bygninger: Odinsvej. Der bliver lavet et nyt cykelskur ved afdeling Nørreland. Der bliver etableret en sti / udgang til Sortestien og der igangsættes en renovering af gymnastiksalen.
 • Alle i mål. Der er gennemført et kursus for personalet på afdeling Storå og afdeling Nørreland. Omkring P-skalering og alle i mål. Rigtig godt kursus fra vores københavnske netværksskoler, som blev modtaget med stor interesse af personalet.
 • Planlægningen af næste skoleår. De fleste elevflytninger er på plads. Personalet og de ressourcer de repræsenterer er også på plads. Det der forestår nu er, at de selvstyrende team i samarbejde med nærmeste leder udarbejder skema.
 • Der afholdes et internat for hele personalet i efteråret.

Skolebestyrelsen ønsker at styrelsesvedtægten på sigt rettes til, således at Specialkompetence Holstebro ikke længere dispenseres med hensyn til antal forældrevalgte. Dvs. at man ønsker 7 forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Samtidig ønskes det sikret i vedtægterne, at der er repræsentation i bestyrelsen fra alle afdelinger.

Drøftelse af proces fortsat.

Skolebestyrelsen fik en status på processen – både det praktiske og det pædagogiske. Det blev desuden aftalt, at skolebestyrelsen vil se bygningerne på Ellebæk i forbindelse med mødet i august.

Prioritering af emner og rækkefølge. Udsat fra forrige møde.

Skolebestyrelsen har udvalgt to områder, hvor man vil arbejde med principper (se bilag). Det første område er ”samarbejde mellem skole og hjem”, det andet område er ”skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber”, herunder undervisningens organisering.

Gennemgang af de planlagte forløb. På lærerområdet er vi ude med et opslag og processen er i gang. På pædagogområdet kommer der en proces, hvor der skal ansættes flere pædagoger.
Udpegning af forældrerepræsentanter blev drøftet.

https://aulainfo.dk/foraeldreogelever/redbarnet-tre-gode-raad-til-en-god-tone-paa-aula/

Skolebestyrelsen fik en kort status af hvor vi er, hvor vi skal hen (givet den viden vi har nu) og vi var inde på de udfordringer der er for en specialskole for at anvende Aula til kommunikation mellem skole og hjem, men også med fokus på de nye muligheder, som AULA rummer.

Punktet vil i mellemtiden være blevet behandlet i Børn- og familie-udvalget. Drøftelse af strategi i forbindelse med involvering af evt. handicapinstitutioner.

Gymnastiksalen er nu tildelt Specialkompetence Holstebro med en klausul om, at alle udgifter forbundet hermed – såvel
etablering som drift – påhviler skolen.
Skolen arbejder videre med at udfinde evt. samarbejdsparter.

19. juni, 28. august, 25. september, 6. november, 11. december, 29. januar, 26. februar, 22. april, 10. juni.
(skriv på Intra forud for møderne) Fælles forældremøde 24.3.2020.