Nørreland, Ellebæk og Storå

1) Klassetrin

 •  0. - 10. klasse 
 •  Førskole fra 1. maj

2) Børne- og Ungepolitik

3) Mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem

 • I SFO’en planlægger og igangsætter vi aktiviteter med fokus på det enkelte barns udvikling samt social læring.
 • Vi tilstræber struktur og genkendelighed og SFO’en har fast base i lokaler på skolen. 
 • SFO’en benytter sig af skolens faciliteter - så som bl.a. idrætssal, kreative værksteder, musiklokale, boldbane, legeplads og bål hus. 
 • Vi tilstræber at skabe et udfordrende miljø med plads til individuelle behov. 
 • Pædagogerne i SFO’en er en stor del af undervisningen på Specialkompetence Holstebro. Derved har vi et meget tæt samarbejde med lærerne og det øvrige fagpersonale.
 • Hver dag får personalet en overlevering fra skolen, som gør, at vi kan planlægge den pædagogiske indsats, overfor det enkelte barn. Ligeledes fra morgen-SFO til skolen.
 • Ved forældresamtaler deltager både lærer og pædagog.
 • Alle børn er tilkoblet en kontaktpædagog, og den daglige kommunikation foregår primært via Aula. 

4) Lektiestøtte, lektiehjælp og faglig fordybelse

 •  Da vi er en specialskole, har vores børn individuelle aftaler omkring lektier. P.t. oplever vi ikke, at vores børn har behov for lektiehjælp i SFO-tilbuddet.

5) Børn med særlige behov

 • Alle børn i SFO’en har brug for særligt individuelle tilrettelagte tilbud.
 • Vi tilstræber os på at møde børnene der, hvor de er. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau og have fokus på individuelle interesser. 
 • Vi er bevidste om at tilrettelægge et attraktivt fritidsmiljø, hvor børnene tilbydes udviklende aktiviteter med 
 • nærværende voksne, som styrker deres trivsel, udvikling og læring, og hvor der er plads til at udfolde sig eller bare være. 
 • Vi skaber rum til udvikling af fællesskaber, hvor gode relationer dannes, og hvor børnene får mulighed for at gøre sig erfaringer med og udvikle forskellige handlekompetencer. 
 • I SFO’en er vi opmærksomme på børnenes energiniveau efter en ofte lang skoledag. 
 • Vi veksler mellem voksenbestemte fællesaktiviteter og valgfrie aktiviteter. Vi lægger også stor vægt på at børnene har et frirum.

6) Krop, bevægelse og sundhed

 • Arbejdet med leg og bevægelse er en vigtig del af livet i SFO’en. De voksne er en vigtig ressource og fremstår som rollemodeller i de forskellige aktiviteter. 
 • Vi ser bevægelse - og det at have det godt med sig selv og andre, som vigtige elementer i børns fysiske, psykiske og sociale udvikling. 
 • Vi medtænker sundhed som en betydningsfuld del af hverdagen i SFO’en. 

Vi har valgt at prioritere følgende 

 • Vi tilbyder fysiske aktiviteter inde og ude. 
 • Vi benytter gymnastiksalen og udeområderne til forskellige aktiviteter.
 • Vi tilstræber, at de planlagte aktiviteter er så varierede, at de tilgodeser det enkelte barns udvikling både fysisk og psykisk.  
 • Vi skaber rammerne for børnene, så de selv kan finde på lege inde og ude, men også voksenstyret.  
 • Vi tager på ture ud af huset, hvor vi går eller cykler, hvis afstanden tillader det.  
 • Vi arrangerer ture ud af huset med skolebussen i forbindelse med ferier og helligdage, for at besøge andre legepladser, søer, fjord, havet og skove. 
 • Vi fremstiller mad, ude/inde og lærer om forskellige ingredienser.  
 • Vi tilbyder pædagogisk børnemassage, taktilstimulering og mindfulness. 

7) Medindflydelse

 • Igennem medinddragelse lærer vi bl.a. børnene at tage et fælles ansvar, at samarbejde, at føle ejerskab og blive anerkendt, hvilket styrker deres selvværd. 
 • Vi har fokus på at inddrage børnenes ideer og invitere til aktiviteter indenfor deres interessefelter. 
 • Vi inddrager børnene i løsningen af konflikter, for herigennem at styrke det enkelte barns selvstændighed
 • Vi hjælper børnene til at udbygge deres leg, så kammerater også kan være med.

8) Overgang fra dagtilbud til SFO

 • Vi har førskolegruppe fra 1 maj og har overleveringsmøder med forældre, daginstitutioner og andre samarbejdspartnere.
 • Børnehaverne er velkomne til at komme på besøg løbende inden førskolestart.
 • Vi bestræber os på at lave en blid overgang fra børnehave til førskole.

9) Yngre børns særlige behov Børnenes

 •  Se punkt 8

10) Revision

 • Vi bestræber os på at mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden d. 1. august.