Skolebestyrelsesmøde november 2019

Referat for skolebestyrelsesmøde onsdag d. 6. november kl. 18.00-20.30 på Odinsvej.
Deltagere: Martin Madsen, Jonna Albertsen, Rasmus O. Andersen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge, Sanne
Brühl Mejdahl, Pia Møller Nielsen.
Fravær: Vibeke Jeppesen, Britta Mannick Laursen, Michael Brun.

Referat

Referatet blev godkendt.

Budgetåret har været præget af begrænsninger og forsinkelser i adgangen til at rekruttere, ligesom indkøbsstoppet har udsat investeringer. Sammenholdt med en uventet stor elevtilgang i løbet af 2019 sigtes på et samlet resultat omkring 4 %.

Forvaltningen har orienteret om, at man har bestilt BDO til at lave en analyse af specialområdets takster. Arbejdet er gået i gang.

En arbejdsgruppe under forvaltningen er ved at udarbejde et forslag til ny takstmodel for SFH og førskole.
Desuden orientering om:

 • Besøg i afdelingerne – arrangement for personalet
 • Atrium og Naturfagslokale på Odinsvej
 • Intro for nye medarbejdere
 • Vikarkursus
 • Indvielse på Ellebæk
 • Sygemeldinger

Fortsat drøftelse. Se note nedenfor. Fortsat fra forrige møde.

Sanne og Brita har været i dialog. Sanne gennemgik og fik respons på det første udkast.
Særlig opmærksomhed på behov for princip for kommunikation i forbindelse med Aula, sociale medier, mv. Der arbejdes videre, og punktet tages op igen.

Drøftelse i forhold til indsatsområderne:

 • Implementere Alle i mål
 • Udvikle arbejdet med Livsduelighed
 • Udvikle anvendelige trivselsmålinger

Forberedelse af opgave til klyngemøde d. 11. november kl. 19.00.
Gennemgang af Børne- og Ungepolitikken og diskussion af bestyrelsens arbejde med de enkelte temaer.
Bestyrelsen enedes om, at der ved fremlæggelse ved klyngemøde d. 11. november, skal være særligt fokus på udarbejdelse og implementering af en trivselsmåling.
Pia, Gitte og Martin deltager. Udkast til oplæg rundsendes i weekenden.

Der har været god forældrerespons på ibrugtagningen af Aula. Fra skolens og personalets side meldes om relativt store problemer med at dele informationer, særligt når der er bosteder involverede.

Bestyrelsens dokumenter lægges fremover i Aula, ligesom bestyrelsens interne såvel som eksterne kommunikation tager sit udgangspunkt her.
Når hjemmesiden kommer op at køre, vil skolebestyrelsens principper og referater desuden blive offentliggjort her.

Forældrene oplever en mathed hos personalet på Ellebæk og tilbyder i den forbindelse hjælp i det daglige. Pladsmangel på afd. Storå sætter pædagogiske begrænsninger.

11. december, 29. januar, 26. februar, 22. april, 10. juni. (skriv på Intra forud for møderne) Fælles
forældremøde 24.3.2020.

Arbejdsnotater, princip for samarbejde mellem skole og hjem.

Drøftelserne kan tage udgangspunkt i det eksisterende princip for ekstern kommunikation samt publikationer i tilknytning til indførelse af Aula.

Skolebestyrelsen drøftede det overordnede indhold af princip for samarbejde mellem skole og hjem. Følgende punkter var alle forslag til indhold:

 • Værdimarkering af vigtigheden af et godt samarbejde.
 • Forældrene kender barnet bedst.
 • Barnet i centrum i samarbejdsfladerne mellem skole, forældremyndighedsindehaver, delte familier, aflastning og bosteder – herunder adgang til og brug af aula.
 • Lovgrundlag for skolens holdning / krav til samarbejde med institutioner/bosteder.
 • Principper for brug af Aula skrives ind.
 • Ekstern kommunikation. Det hidtidige princip vedr. ekstern kommunikation indskrives i det nye.
 • Løbende forventningsafstemninger om dialogen / samtalens omfang mellem skole og hjem.

Punktet tages op næste gang til fortsat drøftelse. Skolebestyrelsen har stillet sig selv den opgave at tænke i og lede efter konkrete eksempler på formuleringer af principperne.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/skole-hjem-samarbejde