Skolebestyrelsesmøde januar 2019

Referat fra onsdag den 30. januar kl. 18.00.
Deltagere: Gitte Ellgaard, Brita Mannick Laursen, Kirsten Irene Klynge, Sanne Brühl Mejdahl, Rasmus Andersen, Michael Brun, Vibeke Jeppesen, Martin Madsen.
Gæst: Anita Lykke Hansen.
Fravær: Jeppe Nørgaard Petersen, Pia M. Nielsen.

Referat

Godkendt

Kort orientering om forløbet der førte til at vi har fået Ellebækskolens bygninger som erstatning for bygningerne på Måbjerg Skole.

Elever: Fordeling af skolestartere. Som det ser ud nu, er der 5 skolestartere til afdeling Måbjerg, 3 skolestartere til afdeling Nørreland og 10 skolestartere til afdeling Storå. På afdeling Storå
er det lidt flere end forventet, hvorfor det vil kræve en tilpasning.
Herudover er der stadig en vis tilgang til afdelingerne af elever som ikke er skolestartere.

Personale: To er på barsel, og der er et par stykker i længerevarende sygeforløb - ellers ser det fint ud. Vi er aktuelt ude med stillingsopslag.
Alt personalet har været på et basis førstehjælpskursus.
Inklusionsteamet overgår pr. 1. april 2019 til Videnscentret.
3 lærere og sandsynligvis en ergoterapeut følger med over i Videnscentret. Skolebestyrelsen drøftede konsekvenserne for skolen.

Orientering om gennemførelse af en ny lokalplan for arealerne ved afdeling Storå / Nørreland. Politisk er der vedtaget en ny lokalplan med en ændret vejføring (se kommunens hjemmeside).
I den forbindelse har skolen fået tilsagn om at kunne overtage gymnastiksalen nærmest Nørreland.

Økonomi: Økonomien ser overordnet fin ud. Kort før jul fik vi tilført ekstraordinære penge fra forvaltningen. De 3 afdelinger rammer en fin balance, og det samme gælder i store træk SFH.

Der blev givet en kort opdatering vedrørende busdrift.

Vibeke orienterede skolebestyrelsen om samspillet mellem skole og aflastning på Nordstjernen (herunder ferier). Fremover benyttes skolens SFH også af de børn der er i aflastning, således
at eleverne er i SFH på hele aflastningsdage.

Skolebestyrelsen besluttede at skifte skolefotografering over til Modulfoto. Der ønskes klassebilleder hvert år og portrætfoto hvert andet år – dog således at vi starter hos Modulfoto med både klassebilleder og portrætfoto. Hele arrangementet evalueres af skolebestyrelsen i november / december 2019.

Det bliver så godt at få mere plads til afdeling Måbjerg i de nye rammer på ”Ellebæksskolen”. Skolebestyrelsen fik en gennemgang af bygningstegningen, udenomsarealerne,
tidsramme, og hvilke muligheder der ligger i de nye bygninger.
Punktet vil være tilbagevendende indtil flytningen er på plads.

Prioritering af bestyrelsens arbejde med principper på længere sigt.
Oplæg ved Martin. Udsat fra sidste møde.
Orientering om pligtige principper. Skolebestyrelsen vil arbejde med principper, og vil prioritere emner og rækkefølge i marts.

Stillingsopslag godkendt.
Fra afdeling Måbjerg deltager Gitte som forældrerepræsentant i ansættelserne på Måbjerg.
Udtagelse til samtaler finder sted mandag den 25/2 kl. 15.
Samtalerne finder sted onsdag den 27/2 ml. kl. 15 og kl. 19.

Til afdeling Nørreland vil Sanne og Britta deltage i ansættelsesudvalget.
Udtagelse til samtale finder sted mandag 18/2 kl. 15.
Samtalerne finder sted torsdag den 21/2 kl. 15 – kl. 19.

Der bliver lavet aftaler om møderne for næste skoleår i løbet af foråret.

På forældremødet vil der være oplæg fra skolebestyrelsen om forskellige emner relateret til skolebestyrelsesarbejdet. Dette koordineres endeligt via mail/ intra.

Der skal findes en afklaring på navnet til afdeling Måbjerg, gerne hurtigst muligt.

20. marts (mødet starter kl. 18.30), 8. maj, 19. juni (skriv på Intra forud for møderne)