Skolebestyrelsesmøde december 2020

Dato: 9. december 2020.
Indkaldt: Martin Madsen, Jesper Kristensen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Sanne B Mejdahl.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.
Afbud fra Pia, Gitte og Brita.

Referat

 • referat er godkendt
 • Herunder sygefravær, APV, økonomi, elev og personale tilgang/afgang. Pladsudfordringer på Storå fortsat.
 • Sygefraværet er generelt højt blandt det pædagogiske personale på afdelingerne. Fravær grundet covid-19 tæller hårdt, men også flere langtidssygemeldinger end normalt påvirker hverdagen.
 • der er forandringer i hverdagen grundet Covid 19, men der sker mange fleksible løsninger på aktiviteter rundt i de forskellige afdelinger
 • der er startet på en proces med tilbagemeldinger til personalet på sidste udarbejdede APV fra maj måned.
 • der opleves stadig elevtilgang til Specialkompetence Holstebro, dette medfører blandt andet pladsudfordringer – særligt på afdeling Storå
 • der er ansat nye medarbejdere på Ellebæk, Nørreland og Storå
 • der bliver slået en pædagogstilling op til februar til Ellebæk
 • der bliver slået en til to pædagogmedhjælperstillinger op
 • Drøftelse af evt. ansøgninger til kommunalbestyrelsen i forhold til nedsættelse af skoledagens længde for skoleåret 2021/2022.
 • Nuværende praksis er, at der en generel nedsættelse af skoledagen på Ellebæk, hvor alle elever har 30t/ugen.

Punkter fra drøftelse i Skolebestyrelsen

 • skoledagen kan være lang for nogle elever, især dem, der kører i bus og en længere transportvej
 • det opleves i dag på Ellebæk som en god idé for de ældste elever
 • ved at afkorte skoledagen vil man kunne lave et SFO tilbud med flere aktiviteter
 • kvalitetsmæssigt kunne man evt. udarbejde et mere spændende SFO tilbud til elever, hvilket også kunne gøre SFO mere attraktivt
 • det kunne være en mulighed af spørge forældrene til børn på Nørreland om tankerne omkring nedsættelse af skoledagen
 • det vil være vigtigt at informere forældrene om, hvad der kunne være en gevinst ved at nedsætte skoledagen, og hvad kunne være en udfordring for den enkelte familie ved at vælge denne ordning?

Skolebestyrelsen indstiller til, at den nuværende ordning for Storå og Ellebæk fortsættes, og at der laves en høring omkring Nørreland. Martin skriver til forældre på aula.

Drøftelse med udgangspunkt i årshjul fra Skole og Forældre fortsat fra sidste møde.

 • punktet udsættes til næste møde

Fortsat fra forrige møde. Forældrevalgte medlemmer har sendt input til Pia.

 • årsberetningen bliver et nytårsskriv
 • vi har prøvet at lukke dele af skolen ned flere gange, men vi har endnu ikke erfaret, at der har været smitte mellem elever og personale på vores skole.
 • vi har efterhånden udviklet en fast procedure for, hvordan vi orienterer forældre og personale omkring nedlukningen
 • der er henvendelser fra forældre vedrørende brug af visirer og mundbind. Der ligger retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og der gives ikke en klar anbefaling og/eller retningslinje om at anvende visir og mundbind i en skolekontekst, og derfor har ledelsen vurderet, at det er op til den enkelte medarbejder at tage stilling til dette
 • vi er især opmærksomme på, at det kan være svært for børnene at se personalets mimik i tilfælde af anvendelsen af mundbind
 • vi har et særligt fokus på at reducere nærkontakt
 • vi følger Holstebro Kommunes anbefalinger i forhold til retningslinjerne for Covid-19
 • punktet udsættes til næste møde
 • det er tanken, at vi fremadrettet vil ansætte flere pædagogmedhjælpere, der også vil få tid til at deltage i mødevirksomhed med personalegruppen omkring planlægning og organisering af det pædagogisk/didaktiske rum. Fra at anvende pædagogmedhjælpere til afløsning, vil vi forsøge med at tildele ressourcerne til de enkelte teams og dermed skabe en større robusthed og bedre kvalitet.
 • Fælles forældremøde kan eventuelt være et virtuelt møde

Onsdag d. 6. januar
Fælles forældremøde torsdag d. 14. jan 2021
Onsdag d. 24. februar
Onsdag d. 14. april
Onsdag d. 9. juni