Skolebestyrelsesmøde marts 2019

Referat fra onsdag d. 20. marts 2019 – bemærk kl. 18.30.
Deltagere: Pia Møller Nielsen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge, Sanne Brühl Mejdahl, Vibeke Jeppesen, Martin Madsen, Jonna Albertsen.
Fravær: Jeppe Nørgaard Petersen, Rasmus Andersen, Michael Brun, Brita Mannick Laursen.

Referat

Førskole Måbjerg 6 elever
Storå indskoling 8 elever MH 1 elev
Nørreland 5 elever.

Det indstilles til Børn og Familieudvalget, at afdelingen fra d. 1. august tager navneforandring til: Specialkompetence Holstebro, afd. Ellebæk. Til godkendelse.

Godkendt.

Gennemgang af budget i forbindelse med flytning, som ikke er endeligt godkendt.
Gode ideer fra Kirsten til at åbne skolen op for en åbenhusdag/aften for pårørende og autismeforeningen, eller få forældre til at hjælpe i forbindelsen med flytning. Indskolingen og førskolegruppen flytter 1. maj og førskole forældrene bliver inviteret tæt på indflytningsdatoen.

Udsat til næste møde.

Der er 26 opsagte personale inde for skoleområdet, som der skal forsøges omplaceret. Vores lokale proces blev annulleret, og vi afventer pt. evt. omplaceringer fra de skoler, som skulle reducere.

Skolebestyrelsesmøder i skoleåret 19/20.

28. august, 25. september, 6. november, 11. december, 29. januar, 26. februar, 22. april, 10. juni.

God stemning med noget at tænke over. Der var lidt rod i planlægningen, da der kom et møde ind for bestyrelsen lige op til. Vi planlægger med en eller to temaaftner for forældre på Ellebæk og på Storå. Fælles forældremøde næste skoleår bliver 24.3.2020.

Se bilag.
Taget til orientering. Punktet vender tilbage.

Gitte kommer med en ide, med at nogle at forældrene/trivselsrådet bliver klædt på med Aula, så de også kan vise forældre hvordan det virker, for at aflaste IT folket. Mulighed en førstehjælp cafe torsdag d. 1.8.19 til at hjælpe forældre i gang.

Indstillingen blev godkendt. Der fremsendes til børn og familieudvalget en indstilling om overtagelse af gymnastiksalen (drengesalen) ved Nørreland.

Der bliver installeret varslingsanlæg til afd. Storå og Nørreland med stemme guidning, der skal afløse varsling med klokkeringning.

8. maj, 19. juni (skriv på Intra forud for møderne)