Værdiregelsæt

Nedenstående er en beskrivelse af det værdigrundlag og faglige arbejde, der skal sikre et godt psykisk undervisningsmiljø for alle elever.

Kerneopgaven for arbejdet i Specialkompetence Holstebro er:

At arbejde mod at det enkelte barn bliver livsdueligt

Inklusion er den overordnede tilgang til arbejdet med børnene, hvor der er fokus på deltagelsesmuligheder i fællesskaber for hver enkelt uanset forudsætninger.

I arbejdet med kerneopgaven er det skolens rammer og personalet, der justerer sig i forhold til barnet for at opnå trivsel og udvikling. Dette arbejde baseres på en vekselvirkning imellem personalets faglige fundament og de observationer, der opnås i samværet med børnene. Nysgerrighed er personalets vigtigste arbejdsredskab i forhold til observationer og dataindsamling. Opdateret viden, faglig og kollegial sparring samt forældresamarbejde er
fundamentet for den analyse, der kontinuerligt foretages og udmøntes i valg af redskaber, aktiviteter og tiltag.

Tankegangen er, at nysgerrighed, forståelse og analyse af den enkeltes potentialer og udfordringer er udgangspunkt for de deltagelsesmuligheder, der skabes i fællesskabet, hvor de professionelle altid har ansvaret for relationerne såvel barn-voksen som barn-barn. Implicit i ovenstående tænkning er, at den pædagogiske tilgang er anerkendende og ressourcefokuseret. Det er således vigtigt, at voksne møder børnene med konfliktnedtrappende teknikker og pædagogisk forebyggelse. En magtanvendelse vil udløse en drøftelse og pædagogisk analyse med henblik på at forhindre, at man igen havner i samme blindgyde.

Livsduelighed

I arbejdet med at styrke det enkelte barns forudsætninger for at opnå livsduelighed gennem aktiv deltagelse i betydningsfulde fællesskaber har skolen udarbejdet et materiale, som omhandler begrebet Livsduelighed.
Livsduelighed defineres via 10 begreber eller lifeskills. Dette fokusområde er både et selvstændigt fag og en del af de øvrige fag og aktiviteter. Begreberne benyttes i såvel tilrettelæggelsen af aktiviteter, i dialogen med barnet og 
forældrene som i analysen af, hvilke redskaber der skal benyttes i den enkelte situation.

Ordensregler

I analysen af de enkelte børns og fællesskabers potentiale og udfordringer opstår ofte et behov for at aftale nogle spilleregler. De enkelte trin og klasser udarbejder de spilleregler, der er nødvendige og hensigtsmæssige for den enkelte gruppes trivsel og udvikling. Der er stor forskel på omfanget og kompleksiteten af disse spilleregler, men fælles for dem er, at de udarbejdes af personaleteamet i samarbejde med eleverne og er tydelige og benyttes i det daglige arbejde.