Skolebestyrelsesmøde november 2020

Dato: 11. november 2020.
Indkaldt: Martin Madsen, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Sanne B Mejdahl
Pia Møller Nielsen deltog i dele af mødet virtuelt.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.
Fravær: Jesper Kristensen, Kirsten Irene Klynge.

Referat

 • referatet er godkendt
 • Udgår
 • sygefraværet er relativt højt på afd. Storå grundet flere lange sygeforløb.
 • Rekruttering af lærere fortsætter d. 12. november med samtaler. Årsagen til de to runder er nedlukningen grundet Covid-19 udbrud d. 12. oktober 2020
 • der er kommet nye elever til både Ellebæk og Storå
 • en elev fra Ellebæk er udskrevet til et mindre vidtgående specialpædagogisk tilbud, Styrke10
 • gymnastiksalen er i gang med at blive renoveret, det er stor opgave
 • Den gamle Nørrelandsskole er i gang med at blive revet ned og fjernet
 • Ellebækskolen har et projekt i gang omkring sikkerheden ved mooncar-ræs, der indkøbt en etablering af en stenmelssti til de hurtig-kørende mooncars
 • affaldssortering er igangsat på de forskellige afdelinger
 • der har været besøg af Lemvig kommunes direktør for Børn og Familie, Lars Borst Hansen.
 • der opleves pladsmangel på afd. Storå især
 • der skal udarbejdes en ny APV i foråret, der blev lavet en nød APV’en i foråret og tilbagemeldinger herfra til de forskellige afdelinger i Specialkompetence Holstebro bliver pt. formidlet
 • der er igangsat to store pædagogiske tiltag; Samtale om trivsel og den nye elevplan
 • personalet er på forskellige niveauer i forhold til at arbejde med elevplanen, der er fokus på at understøtte processen med støtte fra ledelsen og konsulent Elin Gjervig
 • der er fokus på personalets kompetencer og potentialer. Der er fokus på, at vi arbejder med elevplanen som et team-arbejde, hvor alle tænkes som aktører
 • der arbejdes med en pædagogisk tænkning omhandlende Co-teaching
 • Skolebestyrelsen ser positivt på arbejdet og bakker op om denne udvikling og ser det som vigtige tiltag i et specialpædagogisk perspektiv

Til godkendelse

 • høringssvaret er godkendt
 • den udleverede model tages på til næste møde. Skolebestyrelsen medtager kommentarer og refleksioner hertil til næste møde
 • ledelsen tager årshjulet med til næstkommende MED udvalg

Fortsat fra forrige møde. Forældrevalgte medlemmer har sendt input til Pia.

 • Martin kontakter Pia for det videre arbejde
 • årsberetningen skal sendes ud til alle forældre

Orientering

 • orientering om nedlukning af afd. Storå, grunden til nedlukningen var en medarbejder, der blev konstateret positiv for Covid-19
 • Skolebestyrelsen vil blive orienteret om evt. fremtidige nedlukninger. Skolebestyrelsen orienteres løbende om tiltag og retningslinjer.
 • vi er forpligtede til at tilbyde en form for nødundervisning fra den første dag, hvor vi er lukkede ned. De forskellige teams er i gang med at udarbejde forskellige tiltag/aktiviteter/opgaver, som skolen kan tilbyde eleverne i tilfælde af en nedlukning- herunder også tanker omkring udlevering af computer, materialer mm.
 • det kan forventes, at en ny nedlukning vil være mere teams-bestemt, så skolen vil både være åben og lukket alt afhængig af, hvor smitten tænkes at være. Dette skyldes til dels, at vi fremover vil tænke mere i en opdeling af eleverne i de store teams i to grupper. Derudover vil der være en tænkning af stamklasser og søsterklasser, hvilket muliggør at både børn og personale ikke blandes på tværs.
 • vigtigt at få informeret til forældre på hvilket tidspunkt børnene bør testes for at kunne få et sikkert resultat
 • vigtigt at informere forældrene om, hvem der kan kontaktes i tilfælde af et positivt testsvar – også hvis svaret kommer en søndag aften
 • vi er blevet klogere på, hvordan kommunikationen på Aula foregår samt opsætning i forhold til, hvem der kan se hvad og hvor
 • stor ros til forældrene, der hentede børnene meget hurtigt på dagen
 • vi følger på skolen de retningslinjer, der er udstukket af Sundheds-styrelsen i forhold til principper for god hygiejne, kontaktreduktion mv.
 • personalet må medbringe visir/mundbind til anvendelse i undervisningen, skolen stiller mundbind/visir til rådighed i særlige situationer, hvor det anbefales af Sundhedsstyrelsen at anvende det
 • Skolebestyrelsen bakker op om, at skolen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • Pia orienterer Martin om dette på et senere tidspunkt

Kommende møder

Onsdag d. 9. december med juleafslutning på Odinsvej.
Onsdag d. 6. januar
Fælles forældremøde torsdag d. 14. jan 2021
Onsdag d. 24. februar
Onsdag d. 14. april
Onsdag d. 9. juni