Skolebestyrelsesmøde september 2021

Dato: 8. september 2021.
Indkaldt: Karin Svendsen, Pia Møller Nielsen, Kirsten Irene Klynge, Sanne B Mejdahl, Loriann Mikjær Gaardhøje, Lone Pindtofte Kristensen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Jesper Kristensen, Jonna Albertsen.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.

Referat

Referat er godkendt, referatet vil fremadrettet udsendes efter bestyrelsesmødet og dernæst godkendes og offentliggøres på hjemmesiden.

Orientering givet, Karin fortæller om skolens drift, herunder en formidling af seneste budgetopfølgning. Der er ikke nogen overraskelser i dette, vi har et lille underskud på afd. Storå, hvilket har været et resultat af en del sygemeldinger i afdelingen.

På alle tre afdelinger har vi et særligt fokus på fordeling af arbejdsopgaver blandt lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Personalet er i gang med at arbejde med dokumentet; Roller i teamet. Det er en proces, hvor personalet arbejder med at se på hvilke opgaver, de forskellige faggrupper har i hverdagen i skolen.

Der bliver slået en ny stilling op i nærmeste fremtid. Det er endnu ikke afklaret, om det bliver en lærer eller en pædagog stilling.

Der er netop søsat et stort projekt omhandlende det psykiske arbejdsmiljø på Specialkompetence Holstebro. Human House har fået til opgave at kortlægge og efterfølgende give et bud på mulige interventioner på Specialkompetence Holstebro.

Alle medarbejdere får tilsendt et spørgeskema, 2/3 af personalet deltager i gruppeinterviews og 1/3 af personalegruppen deltager i individuelle samtaler med psykologer fra Human House. Efter kortlægningsfasen vil Human House give et bud på mulige interventioner i et fremadrettet forløb.

Hele forløbet strækker sig over et helt år.

Karin informere omkring Årsmøde for forældre i specialskoler, der må sendes to afsted, Karin sender materialer og indbydelse ud.

Karin giver en orientering om budget 2022-25.

Skolebestyrelsen udarbejder med afsæt i budgettet et høringssvar.

Fordele og ulemper ved ikke at gå ind på skolen ved aflevering af børn:

FORDELE

 • Har givet en mere selvstændig dreng, vil gerne selv gå ind
 • Har givet mere ro blandt børnegrupperne, når forældre ikke går med ind i klassen
 • Det har som forældre også givet mere ro ved at aflevere sit barn ved døren
 • Der er opstået et fællesskab blandt forældregruppen, når man mødes om morgenen ved skolen – det er dejligt at dele tanker med andre forældre her

 • Det har givet meget ro, når børnene afleveres ved døren – og ikke i klassen

 • Børnene møder til tiden – det er muligt at komme i gang med undervisningen hurtigere

Ulemper

 • Mangler voksenkontakt og formidling af beskeder
 • Formidling af dagens aktiviteter savnes, idet man som forældre ikke møder de voksne, der er omkring barnet
 • Det kan godt tage tid fra personalet, når man skal følge børnene op til døren og vente på forældre, når børnene skal hentes tidligere
 • Det kan være svært for børn, der har særligt brug for tryghed, når det ikke er muligt at komme med sit barn ned i klassen

Ide

En voksen tager en gul vest på, og det er denne voksen, som man som forældre kan aflevere sit barn trygt ved. Denne voksen er ansvarlig for at sikre barnet kommer godt ned i klassen.

Det vil være en rigtig god idé at personalet sender billeder hjem af personalet til forældrene, så man ved, hvem der er tilknyttet sit barn.
En video til forældremødet kan vise hverdagen i klassen, så forældrene kan se, hvad der foregår i undervisningen og i klassen
Etablering af en fast tjek ind og tjek ud

Aftale: Det aftales, at der udarbejdes en forældrehilsen, der sendes ud, hvor skolebestyrelsen appellerer til, at vi fortsætter aftalen med at aflevere børnene ved døren. Karin sender et udkast til bestyrelsen.

De forældrevalgte tænker ikke, at afhentning- og afsætningsdelen fungerer optimalt. Der er for lang et interval i afhentningstiden, og nogle børn sidder i bussen i op til 90 min, hvilket er meget svært for børn med særlige behov.

Det opleves også, at busserne kommer generelt for sent. Man kan ikke stole på afleverings- og afhentningstiderne.
Der er meget skift i chaufførerne, der er ikke faste ruter og faste chauffører. 
Det fungerer fint, når der fra forældre bliver givet direkte besked om afbud til busture.
Det er oplevet, at børnene er blevet sat af uden voksenkontakt. Særligt når der anvendt vikar-taxa ordning.
Buschaufførerne gør et stort stykke arbejde, og de er meget servicemindede end de tidligere chauffører. Det er dygtige og søde chauffører.
Der er bekymring omkring vores målgruppe af børn i forhold til det tilbud HB Care giver os.

Punktet udsættes til næstkommende møde.

Der har tidligere været mulighed for at de forældrevalgte i skolebestyrelsen kan deltage i forældremøder. Der har tidligere været afholdt et fællesmøde inden forældremøderne i klasserne, hvor flere fra bestyrelsen kan præsentere deres arbejde i skolebestyrelsen.

Det kunne være en idé, at klasseteamet inden sommerferien får inviteret de forældrevalgte i skolebestyrelsen til forældremøder i det kommende skoleår, så datoerne bliver sendt ud i god tid i forhold til mulighed for deltagelse.

Refleksioner om mentorordning og forældreklub:

 • Udarbejde en funktionsbeskrivelse for mentorer.
 • Det kunne være en idé at udarbejde en beskrivelse af, hvad man kan bruge en mentorordning for forældre i de forskellige afdelinger.
 • En forældreklub, hvor man kan mødes uofficielt og dele tanker, kan eventuelt være noget, skolebestyrelsen kan tilbyde på alle tre afdelinger

Sanne og Loriann laver et udkast til en kort beskrivelse af mentor, og vil også stå til rådighed som mentorer.

Kommende møder

Onsdag d. 13. okt. 2021
Onsdag d. 24. november 2021
Onsdag d. 8. dec. 2021 (Juleafslutning)
Onsdag d. 19. jan. 2022
Onsdag d. 9. marts 2022
Onsdag d. 20. april 2022
Onsdag d. 1. juni 2022