Skolebestyrelsesmøde august 2020

Dato: 26. august 2020, Sted: Personalerum, Odinsvej.
Tilstede: Martin Madsen, Rasmus O. Andersen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Sanne B. Mejdahl, Vibeke Jeppesen, Gitte Loftager, Henriette Dietz, Jesper Kristensen.
Med pr. telefon: Pia Møller Nielsen, Britta Mannick Laursen.
Fraværende: Kirsten Irene Klynge.

Referat

Individuel refleksion: Hvad er det vigtigste i dit perspektiv for at lave en god specialskole?

 • møde børnene relevant og afmålt specialpædagogisk
 • rummelighed for hele vejen rundt om barnet
 • barnet rustes til virkeligheden
 • skabe en god hverdag, hvor der er fokus på det faglige og det sociale i et ligeværdigt samspil
 • fællesskab – alle skal føle sig som en vigtig del af et fællesskab
 • ambitioner for børnenes vegne
 • et tværfagligt samarbejde på tværs af ledelse, kolleger, faggrupper og forældre
 • trivsel – fællesskab
 • kommunikation med hinanden
 • trygge rammer – til livsduelige mennesker, når de kommer ud på den anden side i virkeligheden
 • lave skole for børnene med afsæt i deres støttebehov

Forslag om at næste gang kunne et punkt være, at gå længere ned i dybden med de forskellige spørgsmål med afsæt i følgende spørgsmål; hvordan vil vi sikre børnenes trivsel, når vi laver skole?

 • driften har været påvirket af situationen med Covid-19

Personalesituationen, herunder nyt på ledelsesfronten.

 • nyt personale er ansat grundet elevtilgang
 • Gitte ansat som teamleder for pædagogiske specialer pr. 1. aug. 2020
 • Rasmus konstitueres som teamleder på Ellebækskolen pr. 1. sep. 2020 

Elevsituationen

 • mange nye elever til Specialkompetence Holstebro inden sommerferien
 • der har været flere børn i SFO i sommerferien, kan tænkes på grund af Covid-19 perioden
 • der er samlet gode erfaringer med organisering af førskole. Dette skal evalueres i den kommende periode
 • Nyt fra Videncenteret: førskolestartere/børn, der skal starte i et specialpædagogisk tilbud i det kommende skoleår, skal som noget nyt nu være udredt og sendt i visitation inden jul 2020

Drøftelse.

 • implementering af værktøjet; Samtale om trivsel
 • udarbejdelse af en ny form for elevplan, der er et stort arbejde med involvering af personalet. Der er givet ekstra tid til personalet til dette
 • fælles forældremøde planlagt d. 14. januar 2021; ideer om igangsætte dialoger med forældrene i nogle forskellige workshops
 • formen af forældremøder i de enkelte klasser/teams er lige nu under drøftelse i personalegruppen, og der er mange kreative løsninger i spil
 • det er et stærkt ønske fra bestyrelsen, at vi inviterer forældrene ind i skolehverdagen (forældresamtaler/forældremøder) i et omfang, der er muligt i forhold til retningslinjerne omhandlende Covid-19, særligt i forhold til udskolingseleverne
 • forventningsafstemning mellem forældre og skole i forhold til at starte et nyt skoleår op
 • der er et ønske fra Gitte og Kirsten at møde forældrene i indskolingen og byde dem velkommen i forældreklubben
 • der er et ønske fra forældre på tværs af afdelinger i at mødes i forældreklubben
 • et ønske at få etableret en forældreklub for forældre på Nørreland/Storå
 • der er et stærkt ønske om et højt kommunikationsniveau mellem skole og hjem, herunder også temaer, der arbejdes med i personalegruppen
 • Nørreland; det er vigtigt at arbejde videre med - og udvikle på de aktiviteter, der er gode – og få tid til lade den nye organisering af Nørreland falde til
 • Procedure tættere på normal ved modtagelse og afsendelse af elever fra/med busserne.
 • skolen sender eleven hjem, i så fald vi vurderer, at barnet har symptomer, forenelige med Covid-19, eller eleven ikke kan være til stede i skolen
 • vi er meget opmærksomme på hygiejnereglerne
 • legepladsen er ikke længere opdelt, men der er særligt fokus at holde pause på skift og ikke at blande sig på tværs af klasser
 • vi har princippet om kontaktreduktion
 • der er personale og elever, der har Covid-19 smitten i hjemmet. Vi følger Sundhedsstyrelsens anvisninger.
 • der er nogle bekymringer fra forældre angående børn i bussen, idet de sidder meget tæt, og det er ikke alle, der anvender mundbind
 • vigtigheden af at give barnet mulighed for at smide sit mundbind i en skraldespand, når barnet går ud af bussen –der sættes derfor skraldespande op snarest.
 • kommunen har mundbind på lager til de børn, der anvender specialtransport

Bestyrelsens procedure aftales

 • det aftales af Martin og Pia udarbejder et høringssvar og orienterer herefter skolebestyrelsen
 • I et epidomologisk perspektiv kan vi i et fremadrettet perspektiv blive nødsaget til at tænke i andre organisatoriske rammer med henblik på at begrænse Covid-19 smitten i vores egen organisering.
 • der orienteres om, at der stadig bliver arbejdet med tildelingsmodellen til SFO
 • handicaprådet afholder et møde på Ellebækskolen i efteråret
 • Refleksioner vedr. trivsel, jf. pkt. 2.
 • Forvaltningens fokus på at ikke at skoleudsætte børn i specialpædagogisk tilbud i dagtilbud og de problematikker, dette kan give i forhold til senmodning, tildeling af STU, efterskoleophold mm.
 • drøftelse af principper for forældremøder, forældresamtaler mm. ud fra et årshjul

Onsdag d. 7. oktober
Onsdag d. 11. november
Onsdag d. 9. november med afslutning
Onsdag d. 6. januar
Fælles forældremøde torsdag d. 14. jan 2021
Onsdag d. 24. februar
Onsdag d. 14. april
Onsdag d. 9. juni