Skolebestyrelsesmøde marts 2021

Dato: 16.03.21
Indkaldt: Martin Madsen, Jesper Kristensen, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz.
Fraværende : Gitte Ellgaard, Sanne B Mejdahl, Kirsten Irene Klynge.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.

Referat

Holstebro Kommunes Børn og Familie udvalg har sat afd. Storås fremtidige anvendelse af Klub4 på dagsordenen. Det er meningen, at bygningen i tilknytning til Ellebæk skal anvendes til førskole og 0. kl. for det meste af den kommende årgang. 
Forud for anvendelsen skal der ske en klargøring af bygningen til formålet, ligesom økonomiske forhold vedr. økonomien skal afklares.
Forvaltningens samlede sagsfremstilling er rundsendt som bilag (se nedenfor).

Beslutning

Skolebestyrelsen ved Specialkompetence Holstebro følger forvaltningens indstilling, idet der udtrykkes tilfredshed med at skolens pladsudfordringer imødekommes med denne løsning.
Skolebestyrelsen bemærker endvidere, at det umiddelbart virker som en meget kort tidshorisont med to år til at nedbringe elevtallet på skolen. Skolebestyrelsen håber at blive involveret, hvis der er konkrete planer desangående.

Onsdag d. 14. april
Onsdag d. 9. juni

Specialkompetence Holstebro består af afdelingerne Storå, Ellebæk og Nørreland. Skolen har gennem de seneste år oplevet, at elevantallet er stigende på baggrund af flere visiteringer til specialundervisning. Udviklingen kan ses i nedenstående skema:

Storå:

1. august 2018: 84
1. august 2019: 89
1. august 2020: 94

Nørreland

1. august 2018: 28
1. august 2019: 41
1. august 2020: 56

Ellebæk

1. august 2018: 70
1. august 2019: 79
1. august 2020: 105

Skolen har oplevet, at kapaciteten på afdeling Storå gennem de seneste år har været udfordret. Det fremgår endvidere af skolens Arbejdsplads Vurdering fra efteråret 2020, hvor der ses en utilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø på afdeling Storå i forhold til at kunne levere den pædagogiske opgave, som børnene har behov for.

Visitationen til kommende 0. årgang er ikke afsluttet, men det er forvaltningens vurdering, at der samlet set visiteres 14 elever til afdeling Storå.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt andre og midlertidige muligheder, da det er forventningen, at elevantallet ved Specialkompetence Holstebro over tid vil falde med baggrund i, at det lykkes at skabe flere inkluderende fællesskaber tættere på almenområdet.

Ved Ellebækskolen ligger Klub4, der tidligere har været anvendt som fritidshjem. Faciliteterne ved Klub4 kan anvendes af flere elevgrupper ved Specialkompetence Holstebro. Da der fortsat ikke er taget stilling til bygningens anvendelse på lang sigt, kan den rådes over bygningen til pædagogiske formål i tre år. Det er forvaltningens vurdering, at inddragelse af Klub4 er en mulig løsning, hvis der ikke skal blandes børnegrupper.

Anlægsudgiften til renovering af Klub4 forventes at udgøre 610.000 kr. (estimat fra Fælles Ejendomscenter). Heri indgår reetablering af udenoms arealer, tekniske installationer, renoveringsudgifter, certificeret brandrådgiver og eventuel installation af APA-anlæg. 

Anlægsudgiften til renovering af Klub4 kan finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets pulje til mindre anlægsopgaver. Der er i 2021 afsat 1.095.000 kr. i puljen, hvoraf der er disponeret 183.000 kr fra puljen tidligere.

Anvendelse af Klub4 medfører 250.000 kr. i årlige driftsudgifter. Heraf udgør de årlige udgifter til Fælles Ejendomscenter 95.000 kr.. Der afsættes driftsudgifter til drift af Klub4 i perioden fra 1. maj 2021 til 31. juli 2023. Det vil sige at der i perioden afsættes følgende budget til driftsudgifter for Klub4:

Driftsudgifter - skole:

155.000 - Pr. år
104.000 - 2021 (01.05.21-31.12.2021)
155.000 - 2022
90.000 - 2023 ( 01.01.23-31.07.23)

Driftsudgifter - Fælles Ejendomscenter:

95.000 - Pr. år
63.000 - 2021 (01.05.21-31.12.2021)
95.000 - 2022
56.000 - 2023 ( 01.01.23-31.07.23)

Driftsudgifter - ialt:

250.000 - Pr. år
167.000 - 2021 (01.05.21-31.12.2021)
250.000 - 2022
146.000 - 2023 ( 01.01.23-31.07.23)

Ekstra rengøring som følge af Covid-19-restriktionerne er indeholdt i de løbende driftsudgifter.

Driftsudgifterne kan finansieres med følgende fordeling: Driftsudgifter som hører under Fælles Ejendomscenter jf. ovenstående tabel overføres fra skolernes samlede ramme til Fælles Ejendomscenter i de tre år. De øvrige driftsomkostninger finansieres af Specialkompetence Holstebro.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Forvaltningen indstiller, at

Klub4 kan anvendes til Specialkompetence Holstebro fra 1. maj 2021 og frem til 31. juli 2023

Der meddeles en anlægsbevilling og afsættes tilsvarende i rådighedsbeløb til renovering        af Klub 4 på 610.000 kr., finansieret af puljen til mindre anlæg i 2021.

Driftsomkostningerne på 167.000 kr. i 2021, 250.000 kr. i 2022 og 146.000 kr. i 2023         finansieres af skolernes samlede ramme, hvoraf udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de områder finansieres af Specialkompetence Holstebro.

Driftsomkostningerne på 63.000 kr. i 2021, 95.000 kr. i 2022 og 56.000 kr. i 2023 overføres til Fælles Ejendomscenter i den periode, hvor bygningen anvendes af Specialkompetence Holstebro.