Skolebestyrelsesmøde oktober 2020

Dato: 7. oktober 2020,  Odinsvej.
Tilstede: Martin Madsen, Jesper Kristensen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen.
Fraværende: Henriette Dietz, Sanne B Mejdahl, Michael Bru

Referat

Fælles refleksion.

 • Forslag om man kan lave en trivsels-evaluering/tilfredshedsundersøgelse til forældrene, hvor de kan komme med et bud på, hvad de tænker om trivsel.
 • Trivsel kunne være, at der er adgang til fællesskaber i frikvarterer.
 • Opleve børnene glade.
 • Kreative fag.
 • At de voksne ser en.
 • Trivsel ved at dele eleverne op efter sociale kompetencer, så de kan dyrke de sociale aktiviteter sammen.
 • Skolebestyrelsen skal have et tættere forhold til elevrådet.
 • Forældregruppen skal sætte noget i gang.
 • Når nye elever kommer til, så byder man velkommen, og skriver lidt fra klassen.
 • At høre til. Her bliver jeg set, her kan jeg være mig.
 • Forældrene i forældrebestyrelsen vil genoptage forældreklub i en eller anden form.
 • Lege med tanken om klub på tværs., det går vi videre med næste gang.
 • Arbejde mere målrettet med forældres tilhørsforhold til skolen samt for at styrke forældrenes indbyrdes netværk.

Personalesituationen, herunder nyt på ledelsesfronten.
Vi har ansat en ny teknisk serviceleder
4 pædagoger, 3 lærere, og skal i gang med at ansætte igen.
Vi har et relativt højt sygefravær lige nu, særligt afdeling Storå.

Elevsituationen
Vi har flyttet en elev fra afd. Storå til afd. Nørreland
Budget
Det ser fortsat ud til, at vi kan lande et samlet årsresultat inden for 1-1,5 % af budgettet. Dermed er bufferen fra tidligere år ved at være spist.

Der har været brandtilsyn på alle afdelinger, hvor det generelt var små ting, der var at bemærke.
Genopbygning af gymnastiksalen på Nørreland er i gang. 
Nedrivning af gamle Nørreland skole er i gang, og det vil på sigt blive et problem med parkering så længe det står på, der henstilles til parkeringshuset.
Der har igen været graffiti på Ellebæk, i lidt mindre omfang end sidste gang. Det er meldt til politiet
Personalearrangement d. 2. okt. – resume samt orientering om Samtale om Trivsel.

Høringsmaterialet og modellen blev gennemgået. Bestyrelsen ønsker fokus på sikring af økonomien omkring ferier, uklarhed omkring modellen ”klasser” i forbindelse med førskole.
Materialet giver ikke mulighed for bestyrelsen til at orientere sig om mulige økonomiske konsekvenser.

Punktet blev drøftet, idet bestyrelsen fandt, at selvom den nye praksis kan have stor relevans for skolens målgruppe, ligger det ikke umiddelbart indenfor bestyrelsens kompetenceområde.
Der kan i andre fora gøres opmærksom på den nye praksis. Det kan vise sig hensigtsmæssigt at undersøge, hvilke langsigtede konsekvenser den nye praksis har.

Udsættes til kommende møde.

 • Influenza vaccine til skolens ansatte
 • God ide med en årsberetning fra bestyrelsen, også for at synliggøre bestyrelsens arbejde. Input sendes til Pia, som sætter det sammen.
  Sidste frist 1. november.

Onsdag d. 11. november
Onsdag d. 9. december med afslutning
Onsdag d. 6. december
Fælles forældremøde torsdag d. 14. jan 2021
Onsdag d. 24. februar
Onsdag d. 14. april
Onsdag d. 9. juni