Skolebestyrelsesmøde juni 2021

Dato: 09. juni 2021.
Indkaldt: Martin Madsen, Jesper Kristensen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Sanne B Mejdahl.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.

Referat

Godkendt.

Generelt

Det er vanskelige tider at lave skole i. Det seneste år har været domineret af covid, højt sygefravær, lav kommunikation og pres på vores økonomi, senest med planerne om besparelser, mens driften i forvejen er svær at holde indenfor rammerne.

Sygefravær

Martin orienterer om sygefraværet i Holstebro Kommune sammenlignet med det sygefravær, vi har oplevet i Specialkompetence Holstebro.
Det viser sig, at sygefraværet på skoler i Holstebro Kommune er markant højere i 2021 end i 2020.
Sygefraværet i Specialkompetence Holstebro er noget højere end fraværet på de øvrige skoler i Holstebro Kommune. Tallene ser dog ud til at være på samme niveau i maj måned 2021, og dermed nærmer vi os det gennemsnitlige sygefravær på skoler i Holstebro Kommune. Vi har dog en højere procentdel af langtidsfravær.

Refleksioner fra bestyrelsen

Er det en mulighed at få flere oplysninger sendt hjem i forhold til længere varende sygdom blandt personalet? På den måde kan man som forældre bedre orientere sig i, hvilke personaler, man kan kontakte i forhold til skolehverdagen.
Informationsniveauet til forældrene kunne godt være højere generelt.
De seneste organisatoriske tiltag sigter på en tættere kontakt til elever og forældre i det kommende skoleår, da vi har organiseret det således, at der bliver oprettet klasseteam, hvor der tilknyttes en fast personalegruppe.
Vi har en forhåbning om, at vi gennem denne struktur udvikler et tættere forhold til kontaktelever og forældre.
Det kommende skoleår vil vi i højere grad prioritere samarbejdet mellem professionerne, da vores pædagogmedhjælpere får tid til at deltage i faste møder med klasseteamet. Vi håber samlet, at dette vil have den effekt, at der opleves mindre skift og mere kontinuitet i personalet omkring klassen.
Der er under MED udvalget udarbejdet et dokument omhandlende ”Roller i teamet”, hvor der sættes fokus på, hvilke opgaver, der tildeles henholdsvis lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.
Samlet set er intentionen, at det pædagogiske personale organiseres i mindre grupper med tættere samarbejde mellem professionerne og forældrene til følge.

Budget og elevsituationen

Det er det første år gennem længere tid, at der er oplevet en nedgang i elevtal – særligt på Ellebækskolen og Storåskolen.
Dette er medvirkende til, at budgettet på afd. Storå i indeværende år viser et underskud på ca. 770.000 kr.
Afd. Ellebæk balancerer økonomisk. Ved sidste visitationsmøde blev visiteret et større antal elever.
Afd. Nørreland balancerer økonomisk.
Samlet sigter vi pt. på et lille underskud på driften.

Det har været et rigtig fint forløb, og vi er i Specialkompetence Holstebro alle meget taknemmelig for den meget professionelle og ordentlige måde, de forældrevalgte i skolebestyrelsen handlede på.

Britta ønsker at træde ud af bestyrelsen med udgangen af dette skoleår, Gitte er trådt ud.
De to suppleanter aktiveres til den sidste periode 
En tanke: Skolebestyrelsen er nysgerrige på, om det er muligt at lave rullende valg, så der vælges en andel af de forældrevalgte hvert 2. år frem for hvert 4. år.
I så fald skal styrelsesvedtægten tages op til revision og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er pt. stillingsopslag ude på henholdsvis lærere og pædagoger til Specialkompetence Holstebro, afd. Nørreland og Ellebæk.

Desuden bliver der et meget særligt fokus på at finde en lærer, der har linjefag i fysik og specialpædagogisk viden til afd. Ellebæk. Desuden skal der findes personale til vores afdeling for børn med multible handicaps. 
Dette opslag kommer til at løbe indtil udgangen af dette skoleår.

Skolebestyrelsesformanden og andre forældrevalgte i skolebestyrelsen har desværre ikke mulighed for at deltage. 
Martin deltager på mødet med et oplæg på 3-5 min. omhandlende det specialpædagogiske område.

Orientering.

Martin orienterer om det kommende skifte til ny udbyder på befordring. Det bliver en stor forandring for både børn og forældre og for os som skole.
Der har været forældrekontakt til skolebestyrelsesformanden med bekymringer om følgerne af dette skifte. Det nye firma virker meget professionelt og har udviklet et særligt system til kommunikation med forældre, afregning og planlægning.
Skolen involveres i mindre grad i befordringen end tidligere. Holstebro Kommune har planer om at lave et centralt kørselskontor.

Tak for et godt år sammen med en fantastisk skolebestyrelse.

Kommende møder

Onsdag d. 8. sep. 2021
Onsdag d. 13. okt. 2021
Onsdag d. 24. november 2021
Onsdag d. 8. dec. 2021 (Juleafslutning)
Onsdag d. 19. jan. 2022
Onsdag d. 9. marts 2022
Onsdag d. 20. april 2022
Onsdag d. 1. juni 2022